Unicef

Traductions

Unicef

UNICEF

Unicef

UNICEF

Unicef

ЮНИСЕФ

Unicef

UNICEF

Unicef

UNICEF

Unicef

UNICEF

Unicef

ユニセフ

Unicef

유니세프

Unicef

UNICEF

UNICEF

[ynisɛf] abr nm/f (=United Nations International Children's Emergency Fund) → UNICEF