eutychianisme

EUTYCHIANISME

(eu-ti-ki-a-ni-sm') s. m.
Doctrine des Eutychiens.