phantasiastes

PHANTASIASTES

(fan-ta-zi-a-st') s. m. pl.
Voy. FANTASIASTES.