purifié

Recherches associées à purifié: se purifier
Traductions

purifié

טהור (ת), מזוכך (ת), מזוקק (ת), מטוהר (ת), מסונן (ת), צרוף (ת), טָהוֹר, מְטֹהָר, מְזֻכָּךְ, מְזֻקָּק, מְסֻנָּן