à l'étranger

Traductions

à l’étranger

بِالـخارِج

à l’étranger

do zahraničí

à l’étranger

til udlandet

à l’étranger

im Ausland

à l’étranger

abroad

à l’étranger

en el extranjero

à l’étranger

ulkomailla

à l’étranger

u inozemstvo

à l’étranger

all’estero

à l’étranger

海外に

à l’étranger

해외에

à l’étranger

in het buitenland

à l’étranger

utenlands

à l’étranger

za granicą

à l’étranger

no estrangeiro

à l’étranger

за границей

à l’étranger

utomlands

à l’étranger

ต่างประเทศ

à l’étranger

yurtdışı

à l’étranger

ở nước ngoài

à l’étranger

在国外