à qui

Traductions

à qui

whose, of which, whichone's, whom

à qui

waarvan, welks, wied'r, wiens, wier, wiez'n, van wie, wie

à qui

čí, komu

à qui

hvem, hvis

à qui

kenen, ketä

à qui

čiji, tko

à qui

che, di chi

à qui

誰の, 誰を

à qui

누구에게, 누구의

à qui

hvem, hvem sin

à qui

czyj, kogo

à qui

de quem, que

à qui

кто, чей

à qui

som, vars

à qui

ของผู้ใด, ผู้ซึ่ง

à qui

của ai, người nào

à qui

, 谁的
Recherche de mot ?