ça et là

Recherches associées à ça et là: çà
Traductions

ça et là

אילך ואילך (תה״פ), אנה ואנה, הלום והלום, הנה והנה (תה״פ), מכאן ומכאן (תה״פ), מִכָּאן וּמִכָּאן