échapotin

ÉCHAPOTIN

(é-cha-po-tin) s. m.
Instrument pour échapoter.