écourgeon

ÉCOURGEON

(é-kour-jon) s. m.
Voy. ESCOURGEON.