élu local

Traductions

élu local

radní

élu local

rådgiver

élu local

Ratsmitglied

élu local

concejal

élu local

neuvoston jäsen

élu local

vijećnik

élu local

consigliere

élu local

地方議会議員

élu local

의원

élu local

raadslid

élu local

styremedlem

élu local

radny

élu local

vereador

élu local

kommunfullmäktig

élu local

สมาชิกสภาเทศบาล

élu local

thành viên hội đồng

élu local

议员