être absorbé

Recherches associées à être absorbé: adsorbé, adsorber
Traductions

être absorbé

sink in

être absorbé

הובלע (הופעל), נבלע (נפעל), נגמע (נפעל), נטמע (נפעל), נספג (נפעל), נשאף (נפעל), נשתה (נפעל)