être d'avis

Recherches associées à être d'avis: être d'avis que
Traductions

être d'avis

bedünken, befinden, dafür halten, erachten, meinen

être d'avis

account, deem, opine, think

être d'avis

achten, geloven, vanmeningzijn, vinden

être d'avis

גרס (פ')