être détruit

Recherches associées à être détruit: destruction
Traductions

être détruit

הוחרב (הופעל), הושחת (הופעל), הושמד (הופעל), חובל (פועל), נהרס (נפעל), נותץ (פועל), נחרב (נפעל), נשמד (נפעל)