être minoré

Recherches associées à être minoré: aménorrhée, ménorrhée, minorant
Traductions

être minoré

הומעט (הופעל), התגמד (התפעל), מוזער (פועל), נגרע (נפעל), הִתְגַּמֵּד