être réglé

Recherches associées à être réglé: avoir ses règles
Traductions

être réglé

הוסדר (הופעל), התכוונן (התפעל), התנקז (התפעל), יושב (פועל), סודר (פועל), תוכנת (פועל)