être tranché

Recherches associées à être tranché: tranchant
Traductions

être tranché

נבצע (נפעל), נגדע (נפעל), נחטב (נפעל), נחצה (נפעל), נחרץ (נפעל), נחתך (נפעל), נפרס (נפעל), פולח (פועל)