HIV

Recherches associées à HIV: FIV

HIV

[ aʃive] n.m. [ sigle de l'angl. human immunodeficiency virus ]
Dénomination internationale du V.I.H., virus responsable du sida.
Traductions

HIV

VIH

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

HIV

[aʃive] abr nm (=human immunodeficiency virus) → HIV