MMS

MMS

[ ɛmɛmɛs] n.m. [ sigle de l'angl. multimedia messaging service ]
Message multimédia
Maxipoche 2014 © Larousse 2013
Traductions

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

multimediaviestintä

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

マルチメディアメッセージングサービス

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

MMS

mms

MMS

ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์

MMS

MMS

MMS

Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện

MMS

abr nm (=multimedia messaging service) → MMS
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005