Rosh ha-Shana

Rosh ha-Shana

[ rɔʃaʃana] n.m. inv. [ mot hébr. ]
Nouvel An juif.