Rwandais

Traductions

Rwandais

[ʀwɑ̃dɛ, ɛz] nm/fRwandan
un Rwandais → a Rwandan
une Rwandaise → a Rwandan
les Rwandais → the Rwandans

rwandais

[ʀwɑ̃dɛ, ɛz] adjRwandan
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005