Shoah

Traductions

Shoah

השמדת עם (נ), הַשְׁמָדַת עַם

Shoah

Schoah