Tatar

tatar, e

adj.
Relatifs aux Tatars.

tatar

n.m.
Langue du groupe turc parlée par les Tatars.
Traductions

Tatar

Tatar

Tatar

tatarisk