UNICEF

Traductions

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

ЮНИСЕФ

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

ユニセフ

UNICEF

유니세프

UNICEF

UNICEF

UNICEF

[ynisɛf] abr nm/f (=United Nations International Children's Emergency Fund) → UNICEF