agapes du Shabbat

Traductions

agapes du Shabbat

עונג שבת (ז), עֹנֶג שַׁבָּת