alkali et dérivés

ALKALI et dérivés

(al-ka-li)
Voy. ALCALI, etc.