appartenir à

Traductions

appartenir à

belong, belong to

appartenir à

השתייך (התפעל), הִשְׁתַּיֵּךְ

appartenir à

patřit

appartenir à

tilhøre, være medlem af

appartenir à

pertenecer, pertenecer a

appartenir à

kuulua

appartenir à

pripadati

appartenir à

・・・に属する, ・・・のものである

appartenir à

(…의) 것이다, 속하다

appartenir à

behoren tot, horen bij

appartenir à

tilhøre

appartenir à

pertencer, pertencer a

appartenir à

tillhöra

appartenir à

เป็นสมาชิก เป็นส่วนหนึ่ง, เป็นสมาชิกของ

appartenir à

ait olmak

appartenir à

thuộc, thuộc về

appartenir à

属于