bavèque ou bavesque

BAVÈQUE ou BAVESQUE

(ba-vè-k') s. f.
Voy. BAVEUSE.