bosnien

Traductions

bosnien

Bosnier, bosnisch, Bosniake

bosnien

Bosnian

bosnien

bosnia

bosnien

बोस्नियन

bosnien

bosanac, bosanski, bosanski jesik

bosnien

bosanac, bosanski

bosnien

bosniska

Bosnien

[bɔsnjɛ̃, jɛn] nm/f
un Bosnien → a Bosnian
une Bosnienne → a Bosnian
les Bosniens → the Bosnians

bosnien

[bɔsnjɛ̃, jɛn] adjBosnian