bufflon

(Mot repris de bufflons)

BUFFLON

(bu-flon) s. m.
Jeune buffle.