bureau des renseignements

Traductions

bureau des renseignements

inlichtingendienst, inlichtingenbureau

bureau des renseignements

informační kancelář

bureau des renseignements

informationskontor, oplysningskontor

bureau des renseignements

Auskunftsbüro, Informationsbüro

bureau des renseignements

γραφείο πληροφοριών

bureau des renseignements

information office, inquiries office

bureau des renseignements

oficina de información

bureau des renseignements

neuvonta

bureau des renseignements

ured za informiranje, ured za upite

bureau des renseignements

ufficio informazioni

bureau des renseignements

案内所

bureau des renseignements

안내소

bureau des renseignements

informasjonskontor

bureau des renseignements

biuro informacji

bureau des renseignements

справочное бюро

bureau des renseignements

informationsbyrå, informationskontor

bureau des renseignements

สำนักงานข้อมูล, สำนักงานที่คนไปสอบถาม

bureau des renseignements

danışma bürosu, enformasyon bürosu

bureau des renseignements

phòng hướng dẫn, văn phòng cung cấp thông tin

bureau des renseignements

问讯台, 问讯处