butin de guerre

Traductions

butin de guerre

שלל מלחמה (ז)