coup de Jarnac

Traductions

coup de Jarnac

מכה מתחת לחגורה (נ)