criminalisant, ante

CRIMINALISANT, ANTE

(kri-mi-na-li-zan, zan-t') adj.
Qui cause, amène, produit la criminalité.