diametre moyen

Traductions

diametre moyen

diametro medio