estrapontin

ESTRAPONTIN

(è-stra-pon-tin)
voy. STRAPONTIN.