exhaler un odeur

Recherches associées à exhaler un odeur: excellent, inhaler
Traductions

exhaler un odeur

duften, riechen

exhaler un odeur

give off an odour, reek, smell

exhaler un odeur

geuren, rieken, ruiken