huhau

HUHAU

(hu-hô)
voy. HUE.

huhau

HUHAU. (H est aspirée.) Voyez HUE.