jusqu'à

Recherches associées à jusqu'à: jusqu'à ce que
Traductions

jusqu’à

do, dokud

jusqu’à

før, indtil

jusqu’à

bis

jusqu’à

till, until

jusqu’à

hasta, hasta que

jusqu’à

asti, kunnes, saakka

jusqu’à

do, dok

jusqu’à

finché, fino a

jusqu’à

・・・する時まで, ・・・まで

jusqu’à

...까지

jusqu’à

tot

jusqu’à

(helt) til, inntil

jusqu’à

, aż do, do

jusqu’à

até, até que

jusqu’à

до, пока

jusqu’à

till, tills

jusqu’à

จนกระทั่ง, จนกว่า จนกระทั่ง

jusqu’à

kadar

jusqu’à

cho đến, cho đến khi, cho tới khi

jusqu’à

到...为止, 直到