khalife

khalife

[ kalif] n.m. calife.

KHALIFE

(ka-li-f') s. m.
Voy. CALIFE.