kystotome

KYSTOTOME

(ki-sto-to-m') s. m.
Voyez CYSTOTOME.