mangane

MANGANE

(man-ga-n') s. m.
Terme de chimie. Nom donné d'abord au manganèse.