marotisme

MAROTISME

(ma-ro-ti-sm') s. m.
Imitation du style des poésies de Marot.