montain

MONTAIN

(mon-tin) s. m.
Grand montain, le pinson.