mosarabe

MOSARABE

(mo-za-ra-b') adj.
Voy. MOZARABE.