non-voulant, ante

NON-VOULANT, ANTE

(non-vou-lan, lan-t') adj.
Voy. VOULANT.