ombre-chevalier

ombre-chevalier

OMBRE-CHEVALIER. n. m. Voyez OMBLE.