passage piéton

Traductions

passage piéton

přechod pro chodce

passage piéton

fodgængerovergang

passage piéton

liikennevalo-ohjattu suojatie, suojatie

passage piéton

pješački prijelaz, pješački prijelaz sa semaforom, zebra

passage piéton

横断歩道, 押しボタン信号式横断歩道

passage piéton

보행자가 신호등을 조작하는 횡단보도, 횡단 보도, 횡단보도

passage piéton

oversteekplaats, zebrapad

passage piéton

övergångsställe

passage piéton

ทางเดินข้าม, ทางข้ามไฟที่มีสัญญาณโดยผู้ข้ามเป็นผู้กดปุ่ม, ทางม้าลาย

passage piéton

lối qua đường cho người đi bộ, lối qua đường có đèn giao thông, lối qua đường dành cho người đi bộ