phantasiastes et phantasmagorie et phantasmagorique et phantasmascope

PHANTASIASTES et PHANTASMAGORIE et PHANTASMAGORIQUE et PHANTASMASCOPE

Voy. FANTASMAGORIE, FANTASMAGORIQUE, FANTASMASCOPE.