prosyllogistique

PROSYLLOGISTIQUE

(pro-sil-lo-ji-sti-k') adj.
Qui a rapport au prosyllogisme.