radjah

radjah

[ radʒa] n.m. raja.
Traductions

radjah

rajah

radjah

radja